Activitats extraescolars i acollides

ÀMBITS D’ACTUACIÓ

Àmbit Educatiu

Creiem fermament que els projectes de lleure educatiu han de ser una oportunitat per fomentar l’adquisició de competències i habilitats, posant els infants al centre de la seva pròpia experiència educativa. La nostra missió és dissenyar serveis que acompanyin les famílies en el meravellós camí de la criança.

Els nostres àmbits d’acció inclouen:

 1. Activitats Extraescolars i Acollides: Creem i gestionem programes d’activitats extraescolars i acollides que no només enriqueixen l’aprenentatge dels nens, sinó que també els proporcionen oportunitats d’exploració i descobriment.
 2. Espais Familiars: Dinamitzem i gestionem espais on les famílies poden gaudir d’activitats d’aprenentatge i recreatives juntes, afavorint vincles més forts i experiències compartides.
 3. Ludoteques: Les nostres ludoteques són llocs màgics on els nens poden jugar i aprendre de forma lliure i estructurada, tot fomentant la seva creativitat i habilitats socials.
 4. Orientació Educativa: Dissenyem programes especials d’orientació per ajudar els estudiants a navegar amb èxit les transicions educatives, com ara el pas de l’educació infantil a l’educació primària o de la secundària a la universitat.
 5. Foment de l’Èxit Educatiu: Establim i gestionem programes que promouen l’èxit educatiu, oferint suport acadèmic i emocional perquè els nens i adolescents puguin assolir els seus objectius.
 6. Casals d’Estiu: La nostra oferta d’estiu proporciona als nens una oportunitat emocionant de gaudir de les vacances amb activitats divertides i enriquidores, creant memòries inoblidables.

Estem compromesos a oferir serveis educatius de qualitat que enriqueixin la vida dels nens i les seves famílies. El nostre objectiu és ser el vostre soci de confiança en aquest emocionant viatge educatiu.

Àmbit Esportiu

Creiem fermament que les activitats esportives han de ser una oportunitat per fomentar l’adquisició de competències i habilitats, posant els participants al centre de la seva pròpia experiència esportiva. La nostra missió és dissenyar serveis que acompanyin els esportistes i les seves famílies en el meravellós món de l’esport.
Els nostres àmbits d’acció inclouen:

 1. Entrenament Esportiu: Creem i gestionem programes d’entrenament esportiu que no només milloren les habilitats dels esportistes, sinó que també els proporcionen oportunitats d’aprenentatge, superació personal i creixement.
 2. Espais Esportius Familiars: Dinamitzem i gestionem espais on les famílies poden gaudir d’activitats esportives juntes, fomentant la salut i el benestar, així com els llaços familiars.
 3. Lligues i Competicions: Organitzem lligues i competicions esportives per a esportistes de totes les edats, promocionant la competitivitat saludable i el desenvolupament de valors com el treball en equip i el respecte.
 4. Orientació Esportiva: Dissenyem programes d’orientació esportiva per ajudar els esportistes a navegar amb èxit les transicions en la seva carrera esportiva, com ara el pas de les categories juvenils a les categories adultes o la transició de l’esport amateur a l’elit.
 5. Foment de l’Èxit Esportiu: Establim i gestionem programes que promouen l’èxit esportiu, oferint suport tècnic i emocional perquè els esportistes puguin assolir els seus objectius.
 6. Camps d’Entrenament Estiu: La nostra oferta d’estiu proporciona als esportistes joves una oportunitat emocionant de millorar les seves habilitats, créixer com a atletes i gaudir de l’entorn esportiu mentre creen records inoblidables.

Estem compromesos a oferir serveis esportius de qualitat que enriqueixin la vida dels esportistes i les seves famílies. El nostre objectiu és ser el vostre soci de confiança en aquest apassionant viatge esportiu.

Àmbit d’acció social

Creiem fermament que les iniciatives d’acció social han de ser una oportunitat per fomentar la participació activa i l’adquisició de competències cíviques i habilitats de vida, posant els membres de la comunitat al centre de la seva pròpia transformació. La nostra missió és dissenyar i implementar serveis que empoderin les persones i les seves comunitats per millorar les seves condicions de vida.
Els nostres àmbits d’acció inclouen:

 1. Dinamització Comunitària: Col·laborem amb les comunitats per organitzar i coordinar esdeveniments, activitats i projectes que promoguin la cohesió social i la participació ciutadana.
 2. Suport a Col·lectius Vulnerables: Proporcionem suport i recursos a col·lectius vulnerables, com ara persones sense sostre, immigrants o joves en situació de risc, per ajudar-los a millorar les seves vides i integrar-se plenament a la societat.
 3. Desenvolupament de Projectes Socials: Treballem amb organitzacions no governamentals i institucions per dissenyar i implementar projectes socials que abordin qüestions importants com la pobresa, l’educació i la salut.
 4. Promoció de la Participació Ciutadana: Fomentem la participació activa dels ciutadans en la presa de decisions locals, regionals i nacionals, perquè puguin influir en les polítiques i pràctiques que afecten les seves vides.
 5. Desenvolupament de Lideratge Comunitari: Capacitem els membres de la comunitat per convertir-se en líders que puguin guiar els canvis positius i duradors en les seves comunitats.
 6. Programes d’Educació Cívica: Desenvolupem programes d’educació cívica per a joves i adults per fomentar la comprensió de les institucions democràtiques i la importància de la participació activa en la societat.

Estem compromesos a fer de la dinamització de l’acció social una força potent per a la millora de la qualitat de vida de les persones i el benestar de les comunitats. El nostre objectiu és ser el catalitzador de canvis socials positius i duradors.

Àmbit de dinamització social

Creiem fermament que la dinamització social i l’organització d’esdeveniments poden ser una potent eina per fomentar la participació cívica, l’intercanvi de coneixements i la creació de xarxes, posant les persones i les seves comunitats al centre d’una transformació social positiva. La nostra missió és dissenyar i coordinar esdeveniments i iniciatives que donin vida a les comunitats i promoguin la col·laboració i el canvi.
Els nostres àmbits d’acció inclouen:

 1. Dinamització Social: Treballem amb comunitats i grups diversos per facilitar la interacció, la comunicació i la cooperació. Ajudem a crear un entorn propici per al diàleg i la construcció conjunta de solucions als reptes locals.
 2. Organització d’Esdeveniments: Posem en marxa esdeveniments de tot tipus, des de festes i festivals fins a seminaris i conferències, que reuneixen persones amb interessos comuns per compartir coneixements, idees i recursos.
 3. Promoció de la Cultura i l’Art: Organitzem activitats culturals i artístiques per enriquir la vida cultural d’una comunitat i promoure l’expressió creativa.
 4. Esdeveniments Solidaris i d’Acció Social: Coordina esdeveniments solidaris que recaptin fons per a causes benèfiques o promoguin la sensibilització sobre qüestions socials importants.
 5. Xarxes de Professionals i Empreses: Facilitem la creació de xarxes professionals i empresarials mitjançant esdeveniments de networking i fòrums de col·laboració.
 6. Esdeveniments Educatius: Organitzem seminaris, tallers i conferències que promouen l’aprenentatge i la formació continuada en àmbits com l’educació, la tecnologia i la innovació.

Estem compromesos a utilitzar la dinamització social i l’organització d’esdeveniments com eines efectives per fomentar el creixement comunitari, l’aprenentatge i la cohesió social. La nostra missió és ser un motor de canvi positiu a través de l’organització d’esdeveniments significatius i la creació de connexions valuoses.

LA IMPORTÀNCIA DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Les activitats extraescolars juguen un paper fonamental en el desenvolupament integral dels estudiants. A través d’aquestes activitats, els joves tenen l’oportunitat d’explorar passions, desenvolupar habilitats socials i emocionals, i ampliar els seus horitzons més enllà de l’aula.

Una de les importàncies de les activitats extraescolars és que permeten als estudiants descobrir i cultivar passions i talents fora del currículum acadèmic. Ja sigui en esports, arts, música, ciència o altres àrees d’interès, aquestes activitats ofereixen un espai on els estudiants poden explorar i desenvolupar les seves passions de manera pràctica i enriquidora.

A més, les activitats extraescolars ofereixen una plataforma per al desenvolupament de habilitats socials i emocionals. Treballar en equip, comunicar-se efectivament, gestionar el temps i resoldre problemes són només algunes de les competències que els estudiants poden adquirir a través de la participació en aquestes activitats. Aprendre a interactuar amb altres estudiants fora de l’entorn acadèmic pot ajudar-los a créixer personalment i a guanyar confiança en si mateixos.

A més, les activitats extraescolars poden ser una font de motivació i compromís per als estudiants. Participar en activitats que els apassionen i els motiven pot ajudar-los a mantenir l’interès i l’entusiasme per l’aprenentatge, cosa que pot tenir un impacte positiu en el seu rendiment acadèmic.

És important que les escoles i les famílies reconeguin i recolzin la importància d’aquestes activitats en el desenvolupament dels joves.

QUÈ S’HA DE TENIR EN COMPTE A L’HORA D’ESCOLLIR ACTIVITATS EXTRAESCOLARS?

A l’hora d’escollir activitats extraescolars per als estudiants, hi ha diversos factors importants a tenir en compte per assegurar que les activitats seleccionades siguin adequades i beneficioses per al desenvolupament dels joves. Aquí tenim alguns d’aquests factors clau:

 • Interès i Passions: És important seleccionar activitats que coincideixin amb els interessos i passions dels estudiants. Les activitats que els apassionen tenen més probabilitats de mantenir-los motivats i compromesos.
 • Hores disponibles: Cal tenir en compte l’horari dels estudiants i assegurar-se que les activitats escollides no interfereixin amb les seves responsabilitats acadèmiques ni amb altres compromisos.
 • Habilidades i aptituds: És important considerar les habilitats i aptituds dels estudiants a l’hora de seleccionar activitats. Escollir activitats que els permetin desenvolupar i fer créixer les seves habilitats existents pot ser molt beneficiós.
 • Disponibilitat de recursos: Cal tenir en compte la disponibilitat de recursos necessaris per a les activitats, com ara instal·lacions, materials, instructor, etc. Assegurar-se que els recursos estiguin disponibles i siguin accessibles per als estudiants és clau.
 • Objectius i Valors: És important seleccionar activitats que s’alineïn amb els objectius educatius i els valors de l’estudiant i de la seva família. Les activitats que promouen valors positius i fomenten el creixement personal són preferibles.
 • Supervisió i Seguretat: Cal assegurar-se que les activitats estiguin supervisades adequadament i que es mantingui un entorn segur per als estudiants. La seguretat dels estudiants sempre ha de ser una prioritat.
 • Flexibilitat: És important seleccionar activitats que ofereixin cert grau de flexibilitat, permetent als estudiants explorar i provar diferents opcions abans de comprometre’s completament amb una activitat en particular.

Tenir en compte aquests factors ajudarà a garantir que les activitats extraescolars seleccionades siguin enriquidores i beneficioses per al creixement i desenvolupament dels estudiants.

QUÈ APORTEN LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS?

Les activitats extraescolars aporten una sèrie de beneficis significatius als estudiants, que complementen la seva educació i contribueixen al seu desenvolupament personal i acadèmic. Aquí tens alguns dels aspectes clau que aporten:

 • Desenvolupament de habilitats diverses: Les activitats extraescolars ofereixen als estudiants l’oportunitat d’explorar i desenvolupar una àmplia gamma de habilitats i talents, des de les artístiques fins a les esportives, passant per les acadèmiques i les socials.
 • Foment de la socialització i les relacions interpersonals: Participar en activitats extraescolars permet als estudiants interactuar amb els seus companys en un context diferent de l’acadèmic, fomentant les relacions interpersonals i l’aprenentatge de habilitats socials essencials com la comunicació i la cooperació.
 • Promoció de l’autoestima i la confiança: Assolir objectius i superar reptes en activitats extraescolars pot augmentar la confiança i l’autoestima dels estudiants, reforçant la seva sensació de competència i èxit personal.
 • Ensenyament de la responsabilitat i la gestió del temps: Equilibrar les activitats extraescolars amb les responsabilitats acadèmiques ensenya als estudiants la importància de la responsabilitat i la gestió del temps, habilitats fonamentals per al seu èxit futur.
 • Estímul del pensament creatiu i crític: Moltes activitats extraescolars fomenten el pensament creatiu i crític, oferint als estudiants l’oportunitat d’explorar noves idees, solucionar problemes i expressar-se de manera original i innovadora.
 • Millora de l’equilibri emocional: Participar en activitats extraescolars pot contribuir a millorar l’equilibri emocional dels estudiants, proporcionant-los una sortida positiva per a l’estrès i l’ansietat i ajudant-los a desenvolupar tècniques de gestió emocional.