Condicions i termes d’ús

L’afectat queda informat i dóna el consentiment a que les dades recollides, conforme al previst en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter personal i del Reial Decret 1720/2007 del Reglament de desenvolupament de la  LOPD, seran inclosos en un/uns fitxer/s inscrit/s en el Registre General de Protecció de Dades, el Responsable del qual és l’Associació PAIDO.

Fitxer  GESTIO USUARIS D’ACTIVITATS, la finalitat del qual és Conté les dades necessàries per a la gestió i seguiment de les activitats que organitza el centre.

Així mateix, podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició, presentant o enviant una sol·licitud per escrit, dirigida a carrer Lluis Companys, 1-3, local-5 en la localitat de Viladecans (Barcelona) o a través de correu electrònic a info@paido.org i acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.